Algemene Voorwaarden

Aankomst en vertrek
U bent welkom vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 10.30 in de ochtend. De sleutel kunt u bij Evert of Margje weer afgeven.
Bij latere betrekking of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Gebruik van het huis
U krijgt van ons de sleutel en we gaan met u door het huis. Mocht er iets stuk gaan of beschadigd raken, dan horen we dit graag. We doen ons uiterste best het te repareren of te vervangen. Normaal gebruik van water en elektriciteit is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen deze kosten achteraf aan de huurder in rekening worden gebracht.

Teruggaaf borg en schade
U dient het huisje opgeruimd en schoon achter te laten. Vuilnis kunt u deponeren in de grijze kliko in de schuur. Glaswerk kunt u achterlaten naast de kliko. Meubels en keukeninventaris staan weer op hun originele plaats en zijn compleet. In het te betalen totaalbedrag zit een borg verwerkt. Na uw vertrek bekijken we of alles in de woning in orde is en storten u z.s.m. de borg terug.
Bij eventuele schade, verontreiniging or vermissing zal op de borg in mindering worden gebracht. We beoordelen altijd naar alle redelijkheid. De onregelmatigheden worden door ons gefotografeerd en naar u gemaild. In de praktijk hebben we zelden iets van de borg moeten inhouden en behandelen de gasten de woning met veel respect.
Mocht u tijdens uw verblijf een schade of tekortkoming ontdekken, breng ons dan direct op de hoogte. Eventuele acties kunnen dan meteen worden ondernomen, zodat de gevolgen en overlast voor u en uw huuropvolger zoveel mogelijk beperkt blijven. Bij schade die het bedrag van de borg te boven gaat, zullen wij rechtstreeks contact met u opnemen om samen tot een bevredigende oplossing te komen en (eventueel via uw WA-verzekering) tot een vergoeding van de schade zien te komen.

Huurders
Verblijf van meer of andere personen in de vakantiewoning dan op de boekingsbevestiging overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximale aantal, is niet toegestaan zonder toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden. Onder-of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Het is niet toegestaan het huis te gebruiken voor commerciële doeleinden of als feestlocatie. Hou er tevens rekening mee dat omwonenden dagelijks aan het werk zijn, u zit middenin een landelijk gebied.

Annulering
Bij annulering tot en met 30 dagen voor de aankomstdatum is de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd. Bij annuleringen binnen 30 dagen voor de aankomstdatum is 100% van het huurbedrag plus de volledige nevenkosten verschuldigd. Bij annulering vervalt voor de huurder het boekingsrecht op de boeking.

Betaling
U boeking wordt definitief als de betaling op de bankrekening is bijgeschreven. Het volledige bedrag dient vooraf betaald te worden. Indien bij aankomst het volledige bedrag niet is ontvangen heeft u niet het recht de vakantiewoning te betrekken. Recht van toegang verstrekken wij na betaling van de volledige huurprijs en bevestiging.

Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor:
a. Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur en het verblijf in het gehuurde huis
b. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis tijdens uitval of storingen van water-en/of energiehuishouding, weg-en of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de woning
c. Schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel deren die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden.
Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Overlast
U bent met vakantie, maar de buurt moet werken. Indien u overlast bezorgt voor omwonenden, zoals het niet respecteren van de nachtrust of algemeen geldende gedragsregels, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en de medehuurders de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen, dit zonder restitutie van de huurgelden.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de vakantiewoning, vragen wij u dringend deze direct aan ons kenbaar te maken. Wij nemen uw klacht serieus en proberen deze naar tevredenheid op te lossen. Indien gebreken aan het vakantiehuis niet binnen redelijke termijn hersteld kunnen worden en dit ten koste gaat van het vakantiegenot van de huurder, zullen wij bepalen of een compensatie mogelijk is. Klachten die pas ten orde komen op de dag van vertrek of daarna kunnen nimmer lijden tot claims.